Del af Vesterled 2A, og bygningsløs ejendom, 4623 Lille Skensved

I alt 58,8 ha. landbrugsjord sælges.

Arealet er beliggende med 35 ha. på Ladagervej, Ll. Skensved der en selvstændig landbrugsejendom uden bebyggelse. Det øvrige areal - ca. 28,8 ha. - frasælges fra landbrugsejendommen beliggende Vesterled 2A, Ll. Skensved.

Begge arealer er bortforpagtet og omlagt til økologi. Det er dog ingen betingelse for salget, at arealet fremtidigt dyrkes økologisk.

Der medfølger betalingsrettigheder.

På arealerne er der en forpligtelse til vederlagsfrit at aftage den mængde gylle, der til enhver tid lovligt kan udbringes på arealerne.

Såvel forpagtningsaftale som gylleaftaler kan opsiges med 12 måneders varsel.

Jagten på arealerne er fri.

Det bemærkes, at arealerne alene kan afhændes til en køber, der i forvejen har en landbrugsejendom med beboelse, idet landbrugsloven ikke giver mulighed for at eje landbrugsjord uden bygninger.